W pierwszym kwartale 2019 r. PZU pobiło własny rekord i wygenerowało wyższy przypis składki niż w analogicznym kwartale 2018 r. Jest to więc kolejny najlepszy kwartał w historii firmy, co według jej zarządu jest dobrym prognostykiem na cały rok.

Grupa PZU wygenerowała przypis składki w wysokości ponad 5,9 mld zł, w porównaniu do ponad 5,8 mld zł w pierwszym kwartale 2018 r. Firma wypracowała również wyższy wynik netto niż w I kw. 2018 r. i to pomimo wyższych obciążeń w sektorze bankowym. 

Pierwszy kwartał 2019 – najważniejsze  osiągnięcia:

  • Wzrost zysku netto jednostki dominującej z 627 mln zł do 747 mln zł, tj. o 19,1 proc. rok
    do roku, mimo wyższych obciążeń BFG, przekładający się na istotny wzrost rentowności kapitałów własnych
  • Najlepszy pierwszy kwartał pod względem przypisu składki dla Grupy PZU (5,9mld zł) w jej historii
  • Wysoka rentowność w ubezpieczeniach majątkowych w polskich spółkach Grupy PZU – wskaźnik mieszany na poziomie 87,0 proc. 
  • W segmencie ubezpieczeń na życie stabilny poziom biznesu w ubezpieczeniach grupowych przy wzroście rentowności rok do roku o 0,2 pp.
  • Wzrost liczby umów PZU Zdrowie o 46% rok do roku
  • Bardzo wysoka rentowność na portfelu głównym na poziomie 4,5 proc. wartości urocznionej – wynik inwestycyjny wyższy o ponad 50% rok do roku
  • Dywidenda rekomendowana przez Zarząd WZA na poziomie 2,80 na akcję, co implikuje stopę dywidendy na poziomie 6,8%

Paweł Surówka, prezes PZU SA             

Wyniki I kwartału to dowód realizacji przyjętej i ogłoszonej przez nas strategii na lata 2017-2020.  Wypracowaliśmy rekordowy przypis składki w tym kwartale, równocześnie znacząco zwiększając wynik netto. Należy szczególnie podkreślić bardzo duże wzrosty w obszarze inwestycji, gdzie wynik jest wyższy o ponad 50 proc., a także 46 proc. wzrost liczby klientów w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych.  Pokazuje to, że Grupa PZU ma solidne fundamenty i bardzo dobre perspektywy na cały 2019 r.

Oprócz działań skupionych na rentownym wzroście i budowie wartości grupy dla akcjonariuszy, w pierwszym kwartale tego roku konsekwentnie realizowaliśmy projekty z obszarów innowacji i nowych technologii. Pozwoliło nam to na wdrożenie do sprzedaży naszego produktu z urządzeniem  PZU GO, co ogłosiliśmy na początku bieżącego kwartału.  Równie dużo wysiłków poświęciliśmy na budowę oferty na rynku PPK.

Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy PZU, które zostały osiągnięte pomimo presji cenowej w ubezpieczeniach majątkowych. Po stronie ubezpieczeniowej nadal realizowaliśmy wysokie marże ze wskaźnikiem mieszanym 87%. W ramach działalności inwestycyjnej na portfelu głównym zrealizowaliśmy ponadprzeciętną stopę zwrotu na poziomie 4,5% czyli 2,7 pp. powyżej stopy wolnej od ryzyka. Przełożyło się to na wzrost wyniku zrealizowanego na segmencie poza-bankowym o 30% r/r.

Rośnie liczba klientów i skala działalności przy zachowaniu wysokiej dyscypliny zarówno po stronie kosztów administracyjnych jak i kosztów akwizycji, których udział w składce spadł w stosunku do poprzedniego kwartału o 0.5 pp.. Pozwala to na konsekwentne budowanie wartości dla akcjonariuszy przy zachowaniu atrakcyjnych cen naszych produktów.

Wysoki wynik ekonomiczny przy jednoczesnym ograniczeniu kapitałochłonności portfela, przekłada się  bezpośrednio na rosnący poziom środków własnych i wypłacalności SII – 222%, wzrost r/r o 14 pp. Tak silna pozycja kapitałowa pozwala optymistycznie patrzeć na realizację strategii i rekomendować wypłatę wysokiej dywidendy akcjonariuszom. Przedstawiona przez zarząd i pozytywnie zarekomendowana przez radę nadzorczą propozycja podziału wyniku za rok 2018 pozwala na osiągnięcie przez naszych inwestorów wysokiej stopy dywidendy 6,8%.

Roman Pałac, prezes PZU Życie

Cieszy nas kolejny bardzo dobry kwartał dla Grupy PZU. Warto podkreślić zaangażowanie naszych pracowników i współpracowników w osiąganie wysoko postawionych celów. Z perspektywy szczególnie bliskich mi ubezpieczeń na życie bardzo istotny jest wzrost składki okresowej PZU Życie - szybszy niż w przypadku innych graczy na rynku. Nasz udział w kluczowym rynku składki okresowej pozostał na bardzo wysokim poziomie 45,9% w 2018, a rentowność ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wyniosła 16,8 proc.

Nasze wysiłki  kierowaliśmy  też niezmiennie na bardzo mocny wzrost oraz poprawę jakości obsługi klientów, co osiągamy między innymi dzięki automatyzacji procesów i zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi. Naszym klientom możemy zaoferować szeroką ofertę opieki zdrowotnej. W marcu ogłosiliśmy chęć akwizycji Falck Centra Medyczne oraz NZOZ Starówka, na co otrzymaliśmy zgodę UOKiK w maju tego roku. Zakup ogólnopolskiej sieci istotnie poszerza rozmiar infrastruktury medycznej PZU Zdrowie, która od kilku lat nabywa i buduje centra medyczne pod własną marką. PZU Zdrowie jest operatorem medycznym posiadającym własną sieć, do której po uwzględnieniu transakcji Falck należy 97 placówek. Ponadto współpracuje z ponad 2 100 placówkami partnerskimi w 550 miastach w Polsce oraz 50 szpitalami i ponad połową aptek w kraju.

*****

Sprawozdanie finansowe Grupy PZU za I kw. 2019 r. dostępne tutaj:

https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty