1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, potocznie zwaną IDD. Zastąpi ona w całości dotychczasową ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Czy należy się jej obawiać? Co zmieni się na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego? Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na dystrybutorów? 

Głównym celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie ochrony klientom, bez względu na to, z jakiego kanału dystrybucji ubezpieczeń korzystają lub za pośrednictwem jakiego dystrybutora zawierają umowę ubezpieczenia.

Ustawa zachowuje dotychczasowy podział pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów ubezpieczeniowych. Zarówno agent jak i broker zostali uznani za dystrybutorów ubezpieczeń. Dodatkowo, za dystrybutora uznano również same zakłady ubezpieczeń.

Każdy dystrybutor będzie zobowiązany do spełnienia wobec klientów, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, określonych obowiązków wskazanych w ustawie.

Nowością jest przede wszystkim obowiązek zbadania wymagań i potrzeb klienta, co ma przyczynić się do oferowania tylko takich produktów, które są dostosowane do oczekiwań klienta. Ma to przyczynić się do uniknięcia missellingu. Przeprowadzenie badania wymagań i potrzeb powinno mieć miejsce podczas standardowej rozmowy sprzedażowej z klientem. Agentom, którzy współpracują z PZU, przekażemy materiały dotyczące prowadzenia takiej rozmowy w zakresie podstawowych produktów ubezpieczeniowych. Ponadto, agenci otrzymają materiały informacyjne dotyczące grup docelowych produktów PZU, w których wskażemy jakim klientom powinno się oferować dany produkt, a jakim nie.

Kolejną nowością będzie obowiązek przekazania klientowi przez każdego dystrybutora informacji o tym dystrybutorze, tak aby klient wiedział czy ma do czynienia z brokerem, agentem wyłącznym, multiagentem czy też pracownikiem zakładu ubezpieczeń. W przypadku agenta wyłącznego będą to informacje dotyczące m.in. nazwy firmy, adresu siedziby, nazwy zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent, numeru wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych czy też informacja o charakterze otrzymywanego wynagrodzenia w związku z proponowaną umową ubezpieczenia. Nie jest to jednak zupełna nowość, bo niektóre z tych obowiązków informacyjnych przewidziane są także dziś, przez jeszcze obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Warto zaznaczyć, że w przypadku agentów oferujących ubezpieczenia majątkowe, ustawa nakazuje ujawnianie klientowi charakteru wynagrodzenia. W związku z tym agenci współpracujący z PZU SA, będą musieli poinformować, że otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Nie ma zaś konieczności wskazywania klientowi wysokości prowizji.

Ustawa nakazuje również, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor wręczył klientowi tzw. kartę produktu, czyli krótki dokument o danym produkcie ubezpieczeniowym, który ma umożliwić klientowi szybkie zapoznanie się z warunkami. Karty produktu będą opracowane przez każdy zakład ubezpieczeń na standardowym wzorze przygotowanym przez Komisję Europejską.  Pamiętajmy jednak, że karta produktu nie zastępuje OWU i nie wyłącza obowiązku wręczania OWU klientowi. Z uwagi na skrótową treść karta produktu będzie miała bowiem charakter raczej pomocniczy i nie będzie zawierać wszystkich informacji o produkcie, które są zamieszczone w OWU.

Warto w tym miejscu dodać, że co do zasady informacje o dystrybutorze i produkcie (karta produktu), należy przekazać klientowi w formie papierowej, chyba że klient wyraził zgodę na ich przekazanie na innym trwałym nośniku lub w formie elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej). W Evereście pojawi się odpowiednia klauzula, którą należy w takim przypadku zaznaczyć.

W przypadku PZU SA, wszystkie powyższe zasady będą obowiązywać już od 15 września 2018 r. W związku z tym, od tego dnia działalność pracowników PZU SA i agentów współpracujących z PZU SA, będzie zgodna z założeniami IDD.

Autor:
Artur Widawski
Radca Prawny
PZU SA

Więcej informacji na temat IDD znajduje się w portalu PZU Wiem – TUTAJ.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Biuro Efektywności Sprzedaży, w którym Dorota Nowak rozmawia z naszymi ekspertami IDD: Arturem Widawskim, Radcą Prawnym PZU BES oraz Moniką Wyrwą, Kierownikiem Zespołu Szkoleń BES.